نرم افزار مالی و مدیریتی باشگاه


مناسب برای تمامی مجموعه های ورزشیامکانات و مزایای نرم افزار

1

امکان تعریف امکانات باشگاه به همراه تعریف مبلغ عضویت ماهانه تا یکسال برای هر امکانات

2

امکان ثبت تمرین جلسه ای

3

امکان تعریف کمدهای باشگاه و اختصاص کمد به اعضا

4

امکان تعریف کاربر جهت کار با برنامه و تعیین سطح دسترسی خاث او به تک تک قسمتهای برنامه

5

امکان ثبت هزینه های باشگاه،لیست بدهکاران،تهیه پشتیبان از اطلاعات

کلیه حقوق این سایت متعلق به www.bashgah.in می باشد.